Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

 

Všeobecné obchodné podmienky

pre kúpu tovarov prostredníctvom internetového obchodu www.kozmetika.umysi.sk

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej aj ako „VOP“ ) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim prevádzkujúcim internetový obchod na doméne s názvom kozmetika.umysi.sk a kupujúcim pri nakupovaní tovarov prostredníctvom internetovej domény www.kozmetika.umysi.sk.

 2. Predmetom predaja v internetovom obchode na doméne www.kozmetika.umysi.sk sú rôzne druhy autokozmetiky ( napr. uteráky, utierky, čistiace prostriedky, spreje a pod. ) a leštiace stroje na motorové vozidlá.

 3. Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 2 Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a ustanovenia § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a daného času účinnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.

 4. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

 

 

Článok II.

Vymedzenie základných pojmov

 

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu na doméne www.kozmetika.umysi.sk je obchodná spoločnosť UMYSI s.r.o., so sídlom Opatovská cesta 63, Košice - Vyšné Opátske 040 01, IČO: 46779388, DIČ: 2023614560, IČ DPH: SK2023614560 Zápis: Obchodný register Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 30545/V (ďalej len „predávajúci“).

 

Predávajúci je platiteľom DPH.

 

Kontaktné údaje:

Telefón: +421 908 047 403

e-mail: dodojuice@umysi.sk

bankový účet č.: 2926883176/1100, vedený v Tatra banka, a.s.

 

Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košická kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

 

 1. Kupujúcim je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do právneho vzťahu s predávajúcim, pri kúpe tovarov prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.kozmetika.umysi.sk.

 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.kozmetika.umysi.sk na priamu osobnú spotrebu a ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 3. Tovarom je produkt alebo služba, ktoré sú v ponuke internetového obchodu na doméne www.kozmetika.umysi.sk; opis tovaru je uvedený pri jednotlivých tovaroch na doméne www.kozmetika.umysi.sk; predávajúci je viazaný svojou ponukou do vypredania zásob.

 4. Objednávka jednotlivých tovarov sa realizuje prostredníctvom nákupných košíkov a následným vyplnením objednávkového formulára na doméne www.kozmetika.umysi.sk. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie údajov uvedených vo formulári a zaslanie objednávky kliknutím na tlačidlo objednať (návrh kúpnej zmluvy). Objednávka sa stáva záväznou zaslaním potvrdenia objednávky predávajúcim na e-mail kupujúceho najneskôr do 24 hodín (akceptácia kúpnej zmluvy).

 5. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

 

 

Článok III.

Cena a dodacie podmienky

 

 1. Ceny jednotlivých tovarov sú uvedené pri každom tovare, ktorý sa nachádza v ponuke na internetovej doméne www.kozmetika.umysi.sk.

 2. V cene za tovar nie je zahrnuté poštovné a balné, ktorého výška je závislá od veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru. Pri kúpe tovaru nad 80  s DPH sa poštovné neúčtuje.

 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až momentom úplného zaplatenia ceny za tovar.

 4. Podľa výberu spôsobu dodania tovaru je možné zaplatiť kúpnu cenu za tovar bankovým prevodom na účet predávajúceho, platbou na dobierku alebo v hotovosti.

 5. Tovary objednané prostredníctvom objednávkového formulára na www.kozmetika.umysi.sk budú dodané v čo najkratšom čase, najneskôr v lehote 7 pracovných dní na adresu uvedenú kupujúcim v objednávkovom formulári od potvrdenia objednávky predávajúcim pri platbe na dobierku alebo od pripísania kúpnej ceny za tovar na bankový účet predávajúceho. O každej prípadnej zmene dodacej lehoty bude kupujúci informovaný. Pri jednotlivých tovaroch môžu byť dodacie lehoty upravené odlišne od predchádzajúcej vety.

 6. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty v prípade, ak tovar nie je skladom. O prípadnej dlhšej dodacej lehote alebo nemožnosti dodať tovar je kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu. Zásielky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru z dôvodu na strane dopravcu.

 7. Kupujúci má taktiež možnosť osobného prevzatia tovaru v sídle spoločnosti.

 8. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny tovarov tak, že nové ceny sa stávajú pre kupujúceho záväzné dňom ich uverejnenia. Takýto postup sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný, s výnimkou prípadov, ak došlo k zjavnej chybe pri uvedení kúpnej ceny, ktorá sa výrazne odlišuje od priemerných cien na trhu; v takom prípade je kupujúci oprávnený novú cenu odmietnuť a objednávku zrušiť, pričom rovnaké právo zrušiť objednávku má aj predávajúci.

 

 

 

Článok IV.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až momentom úplného zaplatenia ceny za tovar.

 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 


Článok V.

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) viaceré tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

a) písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej v čl. II týchto VOP alebo

b) e-mailom na adrese dodojuice@umysi.sk.

 1. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú v čl. II týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

 2. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

 3. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, zodpovedá spotrebiteľ.

 4. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.

 5. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal tovar späť.

 6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

f) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

i) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 

Článok VI.

Reklamačné podmienky a záruka

 

 1. Pri preberaní Tovaru je kupujúci povinný skontrolovať:

- či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,

- či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou,

- či je tovar alebo jeho obal poškodený.

V prípade, že bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý si neobjednal, je kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať predávajúceho. V takom prípade je spotrebiteľ oprávnený tovar neprevziať a s osobou, ktorá tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

V prípade, ak bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si kupujúci objednal, je kupujúci povinný tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Kupujúci je povinný takýto dodací list ihneď zaslať predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak kupujuci odmietne prevziať tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 1. Kupujúci môže tovar reklamovať e-mailom na adrese: dodojuice@umysi.sk alebo poštou na adrese aktuálneho sídla predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je kupujúci povinný uviesť:

a) svoje identifikačné údaje,

b) údaje predávajúceho,

c) opis tovaru, ktorý kupujúci reklamuje,

d) popis vady tovaru a

e) číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

 1. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 2. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažúcich sa k tovaru uvedené inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

b) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o tovar,

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,

d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,

e) zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),

f) pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,

g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.,

h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

i) po uplynutí záručnej doby.

 1. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý kupujúci uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 2. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci, ktorým bol spotrebiteľ, právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 3. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom. Ak kupujúcim, ktorý bol spotrebiteľ, reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho, ktorým bol spotrebiteľ, vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 4. Odborné posúdenie tovaru musí podľa zákona č. 250/2007 Z. z. obsahovať:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledok posúdenia,

e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

 1. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 2. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľ odborným posúdením od predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci ako spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 4. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 5. Pri uplatnení neoprávnenej reklamácie tovaru je kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, povinný uhradiť náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s jej vybavovaním.

 

 

Článok VII.

Sankcie za neprevzatie zásielky

 

 1. V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim, ktorej obsahom je objednaný tovar, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 10 €. Na túto čiastku mu bude vystavená faktúra a zaslaná na jeho adresu. Zmluvnú pokutu je kupujúci povinný uhradiť v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre. Touto zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody v prípade, ak mu škoda vznikne.

 

 

Článok VIII.

§10 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA

 

 1.  

  V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov ‐ Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom

  pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti UMYSI s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných

  údajov (napr. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci tu: Informácie o spracúvaní osobných údajov

  1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

  Správcom osobných údajov je spoločnosť  UMYSI s.r.o., so sídlom Opatovská cesta 63, IČO 46779388, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel sro, Vložka číslo 30545/V (ďalej len „spoločnosť UMYSI“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie

   

  2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

  a.    Nákup tovaru prostredníctvom e‐shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí Spoločnosť UMYSI spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e‐shopu a dodania tovaru

  nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e‐mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti UMYSI), na účely vybavovania reklamácií a údaje uvedené zákazníkom

  pri uplatnení reklamácii, na účely riešenia poistných udalostí a aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e‐shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane

  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou UMYSI je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e‐ shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe

  tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti UMYSI.

  Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

  spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom  Senecká cesta 1, Ivanka Pri Dunaji, IČO: 31329217, DIČ: 2020351993,

  servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia

  orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo

  sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti UMYSI. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

  b.    Predaj tovaru mimo ponuky e‐shopu

  Spoločnosť UMYSI spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e‐shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

   

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

  Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou UMYSI je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o

  kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e‐shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

  c.    Registrácia a prevádzka e‐shopu

  Spoločnosť UMYSI spracúva na účely registrácie a prevádzky e‐shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e‐mailová adresa, adresa a história objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou UMYSI je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e‐ shope a prevádzky e‐shopu.

  Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e‐shope.

  d.    Poskytovanie telefonickej a e‐mailovej podpory zákazníkom

  Spoločnosť UMYSI spracúva na účely poskytovania telefonickej a e‐mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e‐mailová adresa, adresa, história objednávok.   Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

  Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou UMYSI je nevyhnutné na poskytnutie podpory. Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

  Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

  e.    Riešenie sťažností zákazníkov Spoločnosť UMYSI spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno,

  priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e‐mailovú adresu.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou UMYSI je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

  Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

  f.    Súťaže na Facebooku a Instagrame

  Spoločnosť UMYSI spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku  a Instagramu nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno,

  priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou UMYSI je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

   

  Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika resp. Instagram Inc. ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje

  spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov

  (https://www.facebook.com/policy.php resp. https://help.instagram.com/155833707900388).

  g.    Poskytovanie podpory cez Facebook

  V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook alebo Instagram, spoločnosť UMYSI bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom resp. Instagramovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

  Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie

  osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou UMYSI je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

  Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika resp. Instagram Inc. ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov

  (https://www.facebook.com/policy.php resp. https://help.instagram.com/155833707900388).

  Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

  h.    Uplatňovanie nárokov spoločnosti UMYSI

  Spoločnosť UMYSI spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti UMYSI nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou UMYSI, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti UMYSI, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v

  súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti UMYSI. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov

  spoločnosťou UMYSI je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti UMYSI. Oprávneným záujmom spoločnosti UMYSI je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti UMYSI.

  Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

  Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti UMYSI uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže

  uplatniť svoje vlastné nároky

  i.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti UMYSI

  Spoločnosť UMYSI spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až h) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti UMYSI.

  Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou UMYSI je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou UMYSI. Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

  Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

  3.    Práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo

  na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti UMYSI:

  a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

  b)    elektronicky zaslaním e‐mailu na vyššie uvedenú e‐mailovú adresu alebo

  c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

  d).   Príslušné právne predpisy

  Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

 

Článok IX.

Poučenie spotrebiteľa o alternatívnom riešení sporu

 

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.

 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ a predávajúcim.

 3. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk

 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 5. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 


Článok X.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú umiestnené na internetovej stránke www.kozmetika.umysi.sk.

 3. Všeobecné obchodné podmienky sa použijú v znení platnom v čase objednávky na všetky zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom tieto podmienky sú považované za neoddeliteľnú súčasť zmluvných vzťahov medzi zmluvnými stranami. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť, doplniť alebo upraviť tieto všeobecné obchodné podmienky, a to podľa vlastného uváženia. Na objednávky realizované pred zmenou obchodných podmienok sa vzťahujú pôvodné obchodné podmienky.

 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 01.04.2017.

 

 

 

V Košiciach, dňa 01.04.2017

 

 

 

UMYSI s.r.o.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke ochrany osobných údajov.